top of page
BLOG-blog-1920x789-set-up-bible-reading_

About Us

แนะนำ

แนะนำ Good News Theology School

Good News Theology School ก่อตั้งโดย พาสเตอร์ อ็อกซู พาร์ค ในปี ค.ศ.1976 เป็นโรงเรียนของบรรดาผู้ประกาศข่าวประเสริฐและผู้เผยแพร่หลายพันคนทั่วโลก จากกการให้ความสำคัญกับเรื่องข่าวประเสริฐที่แท้จริง ด้วยการกลับใจและการได้รับการอภัยบาป ตามที่เขียนไว้ใน ลูกา บทที่ 24 ข้อที่ 47 โรงเรียนจึงมุ่งหล่อเลี้ยงและให้การศึกษากับผู้ประกาศข่าวประเสิรฐ ที่จะนำแสงสว่างของพระคริสตร์มายังโลกที่กำลังตายไปกับความบาป ในยุคนี้ ที่คริสเตียนกำลังเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวง คริสตจักรมากมายสูญเสียการเชื่อมต่อความเชื่อตามพระคัมภีร์ จากข้อมูลประชากรโดยเฉลี่ยของคริสเตียนที่ไปโบสถ์ พบว่า เป็นผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ โบสถ์ตามที่ต่างๆ ก็ค่อยๆ หายไป ปรากฏการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นจากการที่เหล่าศิษยาภิบาลและโบสถ์ที่ทิ้งความจริงของข่าวประเสริฐโดยพระคุณของพระเจ้า แต่กลับไปจดจ่อกับการงานที่มนุษย์ทำ และการเชื่อมต่อกับพระเจ้าแบบเป็นพิธีกรรมทางศาสนา มากกว่าเชื่อมต่อด้วยความเชื่อ จึงจำเป็นต้องมีการกลับใจที่แท้จริง ตามที่เขียนในพระคัมภีร์ นั่นก็คือ การกลับไปสู่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ ที่เชื่อในพระคำ ไม่ใช่การงานของมนุษย์ โรงเรียนจะเป็นที่หล่อเลี้ยงศิษยาภิบาลที่พบกับขีดจำกัดในการเผยแพร่ และผู้คนที่พระเจ้าเรียกมาให้เผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลก ให้เติบโตทางด้านจิตวิญญาณ พระเจ้าจะทรงทำงานผ่านทางผู้รับใช้ของพระองค์ หากมีผู้รับใช้ที่แท้จริงเกิดขึ้นหนึ่งคน เราเชื่อว่าโบสถ์ก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลง จากนั้นก็เป็นชุมชน เมือง และประเทศที่จะเปลี่ยนแปลง และเพื่อจะเลี้ยงดูผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ไปประกาศข่าวประเสริฐและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ Good News Theology School จึงเป็นเหมือนสำนักงานใหญ่ที่ฝึกฝนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้กับเหล่าทหารของพระเจ้านั่นเอง

bottom of page