top of page
Document_edited.jpg

Admissions

THEOLOGY SCHOOL

ขั้นตอนการใช้งาน  

1.png

04

01

02

03

สร้างบัญชีผู้ใช้

ประกาศการตอบรับ

ชำระค่าเล่าเรียน

ประเภท
รายละเอียด
เลขประจำตัวนักเรียน
000
คุณสมบัติ
อายุ : 19 ปีขึ้นไป
ระยะเวลาการศึกษา
2 ปี ( 4 ภาคการศึกษา)
ระยะเวลาการลงทะเบียน
17 พฤศจิกายน - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2022
ลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนออนไลน์
การประกาศ
จะเเจ้งเป็นรายบุคคล
ติดต่อ
ค่าลงทะเบียนเรียน
ค่าเทอม 3,200 บาท ต่อเทอม
ทุนการศึกษา
bottom of page